We lezen soms dat transgenders hormonen die ze zelf via een formele apotheek krijgen daarna doorgeven of doorverkopen aan anderen. Zeker medicijnen die voorafgaand aan de operatie wel en na de operatie niet meer nodig zijn kunnen daarna gemakkelijk doorgegeven worden aan andere transgenders die graag, hoe beperkt dan ook, zouden willen beginnen. Hoe goed begrijpelijk dit van beide kanten ook is, we hebben hier een simpel advies voor: doe het niet.

 

Onderbouwing

Het is wettelijk verboden. Lees bijvoorbeeld artikel 61 lid 1, artikel 67 en artikel 67a van de geneesmiddelenwet:

Artikel 61:

 1. Onverminderd hetgeen elders in deze wet is bepaald, is het eenieder verboden UR-geneesmiddelen of UA-geneesmiddelen te koop aan te bieden of ter hand te stellen, met uitzondering van:

     a. apothekers die hun beroep in een apotheek uitoefenen;

     b. huisartsen die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in het tiende of elfde lid;

     c. daartoe bij ministeriële regeling aangewezen personen en instanties in de in de regeling bedoelde omstandigheden.

Artikel 67:

Het is een ieder verboden via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Artikel 67a:

1. Onverminderd het bepaalde in artikelen 61, 62 en 67, is het verboden om geneesmiddelen op afstand te koop aanbieden of ter hand te stellen anders dan volgens de bij ministeriële regeling te stellen regels ter uitvoering van richtlijn 2001/83.

2. Ter zake van het op afstand te koop aanbieden of ter hand stellen van geneesmiddelen kunnen ter bescherming van de volksgezondheid bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

 

Als je het desondanks overweegt, lees dan in ieder geval de volledige tekst van de geneesmiddelenwet en weet waar je aan begint, wij gebruikten deze informatie.